Yleinen

Reunakivialoite lautakunnassa

sunnuntai, 9. syyskuuta 2012

Ville Ylikahri ja 17 muuta valtuutettua jättivät 13.6.2012 valtuustoaloitteen reunakivien poistamiseksi pyöräväyliltä. Huononäköisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, etteivät he vahingossa joudu pyörätielle ja pyöräilijöille nykyiset reunakivet ovat haitallisia ja jopa vaarallisia. 1+1 -> pyöräilijät ja jalankulkijat (etenkin huononäköiset) pitää erotella toisistaan ja pyöräilijöiden väylille ei pidä laittaa reunakiviä.

Kuvaliite (Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.9.2012) toimivasta pyöräilyn ja jalankulun erottelusta, jossa pyöräväylällä ei ole reunakivi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 11.9.2012 lausuntoa asiasta. Tiivistelmä pyöräilijöiden ja näkövammaisten kannalta varsin positiivisesta lausuntoehdotuksesta: Pyöräteiden reunatuista luopuminen on liikennesuunnittelun näkökulmasta erittäin perusteltua. Reunatuettomat pyörätiejärjestelyt ja niiden edellyttämä rakenteellinen erottelu jalankulusta tekevät mahdolliseksi toteuttaa nykyistä laadukkaampaa jalankulkuympäristöä myös esteettömyyden näkökulmasta.

Koska en luota Helsingin kaupungin julkaisujärjestelmään, joka hajottaa toimivatkin linkit ajan kuluessa kopioin esityslistalla olevan lausuntoehdotuksen kokonaisuudessaan alle:

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnittelulautakunta, Esityslista 24/2012 11.09.2012

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta, joka koskee esteettömyysratkaisujen parantamista pyöräteiden kannalta (b-asia)

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto on uudistamassa pyöräliikenteen suunnitteluohjeita. Yksi selkeä päämäärä on luopua pyöräteiden reunatuista. Ne heikentävät ajomukavuutta ja edellyttävät monissa tilanteissa ylimääräistä tarkkaavaisuutta, mikä saattaa heikentää liikenneturvallisuutta siirtämällä pyöräilijöiden huomiota pois liikenteestä. Toistaiseksi jalankulkua koskevat esteettömyysvaatimukset edellyttävät kuitenkin reunatukien käyttöä risteyksissä. Näkövammaiset tarvitsevat tunnistettavia reunaelementtejä, joiden perusteella on mahdollista havaita kadunylityskohdat ja ottaa suuntaa.

Koska pyöräilylle ja jalankululle on aikaisemmin suunniteltu lähinnä vain yhteisiä väyliä, on myös pyörätiet sisällytetty jalankulun esteettömyysvaatimusten piiriin. Vuonna 2008 päivitetyt ohjeet esteettömästä rakentamisesta edellyttävät reunatukien käyttöä myös jalankulusta erotetuilla pyöräteillä. Pyöräliikenteen kannalta tilanne on ongelmallinen, sillä pyörätien ja ajoradan väliin sijoitettavat reunatuet saavat viistettynäkin aikaan kovan tärähdyksen, jonka haittavaikutus korostuu esimerkiksi perävaunua vedettäessä tai lapsi-istuinta käytettäessä.

Pyöräteiden rakenteellisesta suunnittelusta vastaa rakennusvirasto, jonka kanssa kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii löytämään edellytykset reunatuettomien pyöräteiden toteuttamiselle siten, että esteettömyyden asettamat vaatimukset edelleen täyttyvät. Ulkomaisten esimerkkien pohjalta tämä vaikuttaa hyvinkin mahdolliselta; jopa niin, että esteettömyyden laatutasoa voidaan nykyisestä edelleen parantaa. Onhan pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden puutteellinen erottelu itsessään merkittävä esteettömyysongelma, Se ilmenee esimerkiksi vuonna 2005 laaditussa Helsingin eteläisten kaupunginosien esteettömyyssuunnitelmassa, jossa Bulevardin pyörätiejärjestelyistä todetaan seuraavaa:

”Suojateiden hahmotettavuus on vaikea kadun ylityksissä pyöräteiden takia. Pyörätie tuottaa suojateille kaksiosaisen rakenteen, jossa jalankulkijan pitäisi odottaa istutuskaistalla ennen pyörätietä ja reunatuki on vasta pyörätien jälkeen.”

Esimerkki osoittaa, ettei esteettömyysongelmaa ratkaista yksinomaan esteettömillä reunatuilla. Erityisesti näkövammaisten ja ikäihmisten näkökulmasta on olennaista, että pyöräteiden rakenteelliset järjestelyt muodostavat yksiselitteisen ja selkeän kokonaisuuden, jossa jalankulkija ei joudu törmäyskurssille pyöräilijöiden kanssa. Tästä syystä liikennesuunnitteluosastolla tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota pyöräliikenteen ja jalankulun rakenteelliseen erotteluun, mikä on välttämätöntä pyrittäessä toimivaan infrastruktuuriin molempien kulkumuotojen osalta.

Liikennesuunnitteluosasto valmistelee pyöräliikenteen risteysjärjestelyjä koskevan suunnitteluohjeen kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn loppuvuodesta 2012. Ohjeessa esitettävät uudet suunnittelutavoitteet edellyttävät muutoksia kadunrakentamista ohjaaviin tyyppipiirustuksiin, joiden päivittäminen on aloitettava rakennusviraston toimesta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Pyöräteiden ja jalkakäytävien käyttäjälähtöinen suunnittelu, missä yksi päätavoite on kulkumuotojen parempi erottelu, tulee edellyttämään uudistuksia myös pyöräväylien ja jalkakäytävien kunnossapitoon. Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt kantakaupungin pyöräväylien talvihoitoa koskevan kehittämisselvityksen, jossa tutkitaan keinoja sopeuttaa kunnossapitoa uusien tavoitteiden mukaisesti. Selvityksen on määrä valmistua lokakuussa 2012, jonka jälkeen on ajankohtaista arvioida kunnossapitoon liittyviä linjauksia.

Kunnossapidon asettamat reunaehdot tulevat ratkaisevasti vaikuttamaan mahdollisuuksiin erotella jalankulku ja pyöräily rakenteellisesti. Tätä kautta kunnossapidosta vastaava rakennusvirasto on avainasemassa vaikuttamassa siihen, voidaanko tulevaisuuden pyörätieratkaisuilla myötävaikuttaa paremman esteettömyyden syntymiseen ja voidaanko pyöräliikennettä haittaavista reunatuista luopua.

Antti Poikola

Aktiivinen pyöräilyn edistäjä. Entinen Jyväskyläläinen ja nykyisin taas Helsinkiläinen paluumuuttaja.

Lisää tältä kirjoittajalta / Kotisivu

2 thoughts on “Reunakivialoite lautakunnassa

  1. Hienoa, itsekin olen tarpeettomasti rikkonut pyöriä noissa hurjan korkeissa kanttikivissä. Loistavaa, jos niitä ei enää tehtäisi uusia. Mutta korjaillaankohan vanhoja (ikinä)? Sekin auttaisi, jos laitettaisiin vaikka joku polkemaan pyöräteitä tavarapyörällä, mukanaan polttomoottorikäyttöinen poravasara ja polttoainetta. Sillä voisi sitten saman tien tehdä edes viisteet pahimpiin ja terävimpiin kanttareihin. Mikä taho voisi kustantaa tuollaisen reippaan työläisen palkan..

  2. Reunakiviasia kaupunginvaltuustossa:

    Kaupunginhallitus viittaa saatuihin [Rakennusvirastoa johtavan Yleisten töiden lautakunnan ja Kaupunkisuunnitteluvirastoa johtavan Kaupunkisuunnittelulautakunnan] lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto etsivät uudet ratkaisut pyöräliikenteen risteysjärjestelyille.

    Tavoitteena on, että esteettömyysratkaisut toteutetaan jalkakäytävillä, ja pyöräteihin liittyvät ratkaisut tehdään erillisiksi rakennettavilla pyöräteillä. Tällöin jalkakäytävistä erotettuja pyöräteitä ei tarvitse katkaista reunakivillä risteyksissä.

    Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Ville Ylikahrin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kommentoi